Tehtävät

Rakennesuunnittelijan tärkeimpänä tehtävänä on rakennusten kantavien rakenteiden mitoittaminen. Jos rakennuskohteella on useita rakennesuunnittelijoita, on yhden näistä toimittava maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti vastaavana rakennussuunnittelijana. Vastaavan rakennussuunnittelijan vastuulla on huolehtia siitä, että suunnittelijaryhmän laatimista osasuunnitelmista muodostuu vaatimusten mukainen rakennesuunnitelmakokonaisuus.

Vastaavan rakennesuunnittelijan vastuualueeseen kuuluvat

 • rakennuksen kokonaisvakavuus
 • kantavien rakenteiden varmuus
 • rakenteiden palonkestävyys
 • muut lujuutta ja varmuutta edellyttävät rakenteet
 • pohjarakenteiden ja kantavien rakenteiden yhteistoiminta
 • rakennuspaikan kuivatus
 • rakenteiden rakennusfysikaalinen toiminta ja käyttöikämitoitus.

Lahdelma

Rakennesuunnittelijan tehtävät

Rakennesuunnittelijan tehtäväkenttä projektin eri vaiheissa on laaja. Oheinen rakennesuunnittelijan tehtäväluettelo perustuu RT 10-10577 ohjekortin sisältöön. Kaikki listatut tehtävät eivät sisälly jokaiseen suunnitteluprojektiin. Toisaalta projekteihin voidaan sisällyttää myös listaa täydentäviä tehtäviä. Rakennesuunnittelijan tehtävistä sovitaan aina projektikohtaisesti kirjallisella suunnittelusopimuksella.

Tarveselvitys

Tässä vaiheessa rakennesuunnittelijan rakennusteknisiin asiantuntija tehtäviin voivat kuulua seuraavat toimenpiteet. Tähän työvaiheeseen liittyvät tehtävät eivät kuitenkaan kuulu rakennesuunnittelijan perustehtäviin.

 • tilantarpeen ratkaisemiseen liittyvien vaihtoehtojen rakenteelliset selvitykset
 • olemassaolevien tilojen rakenteiden kartoitus ja niiden kunnon, korjaustarpeen ja käyttöiän selvittäminen
 • rakennus- ja/tai korjauskustannusten arviointiin liittyvät tehtävät

Hankesuunnittelu

Tässä vaiheessa rakennesuunnittelijan rakennusteknisiin asiantuntija tehtäviin voivat kuulua seuraavat toimenpiteet. Tähänkään työvaiheeseen liittyvät tehtävät eivät kuitenkaan kuulu rakennesuunnittelijan perustehtäviin.

 • tavoitteiden määrittely hankkeen rakennetekniselle suunnittelulle ja suunnittelun lähtötietojen hankkiminen
 • osallistuminen rakennuksen laatutason, kustannus- ja käyttöikätavoitteiden määrittelyyn
 • rakennuspaikan rakennettavuuden arviointi
 • hankkeen toteutustavan valintaan liittyvät selvityksen
 • vanhojen rakenteiden kunnon, kantavuuden ja palonkeston selvittäminen
 • hankesuunnitelman hyväksyttäminen rakenneteknisten ratkaisujen osalta

jennacon_2

Luonnossuunnittelu

Tässä vaiheessa rakennesuunnittelijan tehtävät sisältävät:

 • Ratkaisuvaihtoehtojen laatiminen
  – määritellään rakennetekniset mahdollisuudet ja ratkaisut arkkitehdin suunnitteluratkaisuihin liittyen
  – määritellään rakennesuunnittelun lähtötiedot sekä osallistutaan suunnittelutavoitteiden määrittelyyn
 • Ehdotusten laatiminen
  – suunnitellaan ja vertaillaan valittuun toiminnalliseen ratkaisuun ja massoitteluun perustuvat rakennejärjestelmävaihtoehdot
  – laaditaan viranomaisille ennakkolausuntoja varten tehtävät selvitykset
  – tutkitaan taloteknisten järjestelmien ja kantavien rakenteiden yhteensopivuus
  – vertaillaan eri toimialojen suunnitelmia
 • Luonnoksen laatiminen
  – täsmennetään suunnitteluratkaisu rakenteiden osalta siten, että rakennuskustannukset sekä rakennuksen käyttöön ja huoltoon liittyvät asiat voidaan määritellä päätöksenteon pohjaksi
  – suoritetaan viranomaisselvityksiin ja lupien hakemiseen liittyvät tehtävät rakenteiden ja perustusten osalta
  – tarkistetaan suunnittelutavoitteiden toteutuminen
  – vertaillaan eri toimialojen suunnitelmia
  – hyväksytetään suunnitelmat tilaajalla

Toteutussuunnittelu

Tässä vaiheessa rakennesuunnittelijan tehtävät sisältävät:

 • Toteutussuunnitelman laatiminen
  – laaditaan yhdessä rakennuttajan kanssa ehdotus perustus-, runko-, ja vaipparakenteiden täsmällisistä urakkarajoista
  – laaditaan hyväksyttyjen hankinta- ja urakkarajojen perusteella laskenta-asiakirjojen tulostussuunnitelma rakennuttajan hyväksyttäväksi
  – laaditaan rakennelaskelmat kaikista kantavista ja jäykistävistä rakenneosista
  – tarkistetaan välipohjakuormitukset ja hyötykuormat
  – selvitetään käyttäjältä mahdolliset erikoiskuormat
  – suunnitellaan paalutus, perustukset, alapohjarakenteet sekä niihin liittyvät lämmön-, veden-, kosteuden-, ja roudaneristykset hankintakyselyä varten
  – suunnitellaan runkorakenteet hankintakyselyä varten, runkorakenteisiin kuuluvat: pilarit, palkit, välipohjalaatat, seinät, yläpohjan kantavat rakenteet, portaat, kuilut sekä väestönsuojien rakenteet.
  – esitetään laskenta-asiakirjoissa rakennejärjestelmä ja tyypillisten rakenneosien raudoitus sekä keskeiset rakenteiden liitokset ja detaljit
  – suunnitellaan ulkoseinien rakenteet, niiden liitokset ja yksityiskohdat hankintakyselyä varten
  – suunnitellaan vesikaton pintarakenteet ja alusrakenteet, veden- ja lämmöneristykset sekä tuuletus- ja räystäsrakenteiden rakenteet hankintakyselyä varten
  – suunnitellaan täydentävät rakenteet kuten eristysten, väliseinien, alakattojen, korotettujen lattioiden, pintarakenteiden ja katteiden oleelliset rakenneratkaisut hankintakyselyä varten
  – huolehditaan erityisesti lämmön-, veden- ja kosteudeneristyksistä muodostuvasta suunnitelmakokonaisuudesta
  – laaditaan rakenneselostukset perustusten, kantavien ja jäykistävien rakenteiden sekä lämpö-, vesi- ja kosteusratkaisujen osalta
  – laaditaan erikseen sovittaessa työselostukset betonielementti- ja teräsrakenteiden osalta
  – osallistutaan urakkarajaliitteen laatimiseen
  – osallistutaan rakennuttajan työturvallisuusasiakirjojen laatimiseen
  – vertaillaan suunnitelmia tavoitteisiin ja hyväksytetään ne tilaajalla
 • Tuotantosuunnitelmien laatiminen
  – tarkistetaan urakoitsijoiden ja valmisosatoimittajien ehdottamien työmenetelmien ja tuotteiden soveltuvuus tehtyihin suunnitelmiin
  – tarkistetaan urakoitsijan tai valmisosatoimittajan laatimat suunnitelmat rakenteellisen kokonaisuuden kannalta ja hyväksytetään ne viranomaisilla
  – tarkistuksen jälkeen tehdään päätökset tarvittavista suunnitelmamuutoksista ja niiden vaikutuksista aikatauluun sekä suunnittelukustannuksiin
  – ohjataan ja valvotaan reikäpiirustusten kiertoa ja tarkistetaan reiät ja varaukset rakenteiden toiminnan kannalta runkorakenteissa ja kaikissa betonirakenteissa
  – täydennetään rakennesuunnitelmiin yksityiskohtainen mitoitus, betonirakenteiden raudoitus sekä paalu- ja kaivutyön yhteydessä ilmaantuneet poikkeamat
  – täydennetään runkorakenteiden suunnitelmat yksityiskohtaisilla mittatiedoilla, detaljeilla ja paikallavalettujen rakenteiden raudoitussuunnitelmilla
  – valmisosien suunnittelu
  – täydennetään ulkoseinärakenteiden suunnitelmat detaljeilla ja leikkauksilla
  – täydennetään vesikattosuunnitelmat mitta- ja detaljitiedoilla
  – täydennetään runkoa täydentävien rakenteiden suunnitelmat
  – laaditaan asennuskaaviot ja elementtikohtaiset suunnitelmat rungon ja julkisivujen betonielementeistä valmistusta varten
  – tarkastetaan elementtiasentajan asennussuunnitelmat
  – laaditaan kantavista teräsrakenteista piirustukset ja osaluettelot konepajavalmistusta varten
  – tarkastetaan asennusurakoitsijan asennussuunnitelma
  – laaditaan kantavista puurakenteista ja elementeistä piirustukset valmistusta varten
  – tarkastetaan toimittajan laatimat asennussuunnitelmat

Karjalantie

Rakennusaikaiset tehtävät

Tässä vaiheessa rakennesuunnittelijan tehtävät sisältävät:

 • osallistutaan työmaakokouksiin perustus- ja runkotyövaiheessa ja yleistarkastuksiin niiden yhteydessä
 • osallistutaan elementtiurakoiden aloituskatselmuksiin
 • osallistutaan elementti- ja runkorakenteiden vastaanottotarkastuksiin
 • tarkastetaan urakoitsijoiden laatimat työpiirustukset
 • tarkastetaan reikäpiirustukset rakenteiden toimivuuden osalta
 • hyväksytetään suunnitelmat viranomaisilla
 • osallistutaan rakennuksen vastaanottotarkastukseen

Käyttöönottoon liittyvät tehtävät

Tässä vaiheessa rakennesuunnittelijan tehtävät sisältävät:

 • osallistutaan takuutarkastukseen

Erillistehtävät

Muun muassa seuraavista tehtävistä sovitaan erikseen suunnittelusopimuksessa:

 • määrä- ja kustannuslaskenta
 • 1. luokan rakenteiden valvonta tai työnjohto
 • rakennusvalvonnalle kuuluvien tehtävien hoitaminen
 • rakenteiden 3D mallintaminen
 • fotorealististen valokuvien laatiminen myynti- ja markkinointitarkoituksiin
 • rakenteiden pienoismallien laatiminen
 • rakennuttajapalvelutehtävät
 • kuntokartoitukset
 • purkusuunnittelu
Share