Tietomalli

Rakennuksen tietomalli

Rakennuksen tietomallilla (engl. Building Information Model, BIM) tarkoitetaan valmiin rakennuksen ja rakennusprosessin koko elinkaaren kattavien tietojen kokonaisuutta.  Tietomallin tarkoituksena on tarjota perinteisiä menetelmiä helpompi ja tehokkaampi työkalu rakennuksen suunnittelun, rakentamisen, käytön, sekä ylläpidon hallintaan.

Rakennuksen tietomallissa olemassa olevan informaation pohjalta muodostetaan kolmiulotteinen digitaalinen malli, joka sisältää tietoa itse rakennuksesta ja rakentamiseen käytetyistä materiaaleista ja niiden ominaisuuksista. Ajan kuluessa tietoihin kootaan rakennuksen koko elinkaari, rakentamisesta ja käytöstä aina sen purkamiseen asti.

Pitkällä tähtäimellä tietomallintamisen tärkeimpiä etuja ovat suunnitelmien havainnollisuus, eri mallien helpompi yhteensovittaminen, tarkempi ja monipuolisempi suunnittelulopputulos ja tietosisältö. Mallin sisältämää tietoa voidaan myös hyödyntää rakennuttajan päätöksenteossa, muissa suunnittelulajeissa, tuoteosien valmistuksessa, sekä rakennuksen käyttö- ja ylläpitovaiheissa.

jennacon_1

Selviä etuja verrattuna perinteiseen suunnitteluun

Perinteisessä tietokoneavusteisessa, kaksiulotteisessa suunnittelussa rakennesuunnittelija piirtää viivoja ja muita rakennuspiirtämisessä käytettäviä merkkejä, jotka yhdessä muodostavat kuvia, kuten rakennuksen yhden leikkauksen. Tietomallissa näitä leikkauksia voidaan ottaa mallin rakentamisen jälkeen vapaasti lähes mistä suunnasta suunnitelmaa tahansa.

Perinteinen piirustus ei sisällä itsessään informaatiota, vaan se koostuu ryhmitellyistä piirustusmerkeistä, jotka ihminen sitten tulkitsee tietosisällöksi. Tästä johtuen esimerkiksi voimia laskevat ohjelmistot eivät ymmärrä perinteistä runkosuunnitelmaa suoraan, vaan samat tiedot on syötettävä ohjelmistolle uudelleen. Ongelmana tässä on se, että tiedonsiirto eri ohjelmistojen välillä on työlästä ja joskus jopa mahdotonta. Käyttämässämme tietomallinnuksessa luotavaan malliin sisältyy myös kuvaus rakenneosion ominaisuuksista. Näin tieto esimerkiksi rakenteen kestävyydestä on suoraan käytettävissä jatkojalostamista varten.

Share